Asociación de Centros Públicos de Formación Profesional

Curriculum Vitaea con los ODS

Rellena el formulario a través de los siguientes pasos para que puedas incluir en tu Curriculum Vitae tus capacidades de Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los datos que se recogen en este formulario no se archivarán en ningún caso, y solo se emplearán para la elaboración del Curriculium Vitae. Una vez generado el archivo PDF, se eliminarán.

Haz tu curriculum:  https://gajahecu.ikaslangipuzkoa.eus/es 

AZALA-GaJaHeCu.jpg

IKONOA

Laburpena Eus

Resumen ES

1.ODS1.JPG

Helburua da pobrezia-mota guztiak desagertzea mundu osoan

Este objetivo persigue poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

2.

ODS2.JPG

Helburua da gosea amaitzea, elikagai-segurtasuna eta nutrizio hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea

 

Este objetivo persigue poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3.

ODS3.JPG

Helburua da guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea

 

Este objetivo persigue garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

4.

ODS4.JPG

Helburua da guztiontzako kalitateko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea

Este objetivo persigue garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 

5.

ODS5.JPG

Helburua da genero-berdintasuna lortzea, eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea

Este objetivo persigue lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

6. 

ODS6.JPG

  Helburua da Uraren eskuragarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea

 

Este objetivo persigue garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas

7.

ODS7.JPG

Helburua da energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat

 

Este objetivo persigue garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas las personas

 

8.

ODS8.JPG

Helburua da guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, osoko enplegu produktiboa eta lan duina sustatzea

 

Este objetivo persigue promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas

 

9.

ODS9.JPG

Helburua da azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusibo eta jasangarria bultzatzea eta berrikuntza sustatzea

Este objetivo persigue construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

10.

ODS10.JPG

Helburua da herrialde bakoitzaren barneko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea

Este objetivo persigue reducir la desigualdad en los países y entre ellos

11.

ODS11.JPG

     Helburua da hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea

Este objetivo persigue lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

12.

ODS12.JPG

Helburua da kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea

Este objetivo persigue garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

13.

ODS13.JPG

Helburua da neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko

Este objetivo persigue adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

14.

ODS14.JPG

Helburua da ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrian erabiltzea, garapen jasangarriari begira

Este objetivo persigue conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

15.

ODS15.JPG

Helburua da lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrian erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrian kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa gelditzea eta lehengoratzea, eta biodibertsitatearen galera gelditzea

Este objetivo persigue proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

16.

ODS16.JPG

Helburua da garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan

Este objetivo persigue promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

17.

ODS17.JPG

Helburua da Garapen Jasangarrirako Munduko Aliantza inplementatzeko eta biziberritzeko bitartekoak indartzea

 

Este objetivo persigue fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

 

18.

2030 EUSKERA.jpg

Helburua da hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta aitortza bermatu pertsonen eta gizartearen garapenerako

Este objetivo persigue garantizar la presencia y el reconocimiento de todas las lenguas y culturas para el desarrollo de las personas y de la sociedad