CPES Salesianos Deusto-M. Aux.-San. J. Bosco BHIP

Address
Lehendakari Aguirre 75, Bilbo
Territory
Bizkaia
Phone
944472650
Email
salesianos@salesianosdeusto.com
type
Privado_Concertado
Ikasketa mailak
Families
E
l
e
c
t
r
i
c
i
d
a
d

e
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a

F
a
b
r
i
c
a
c
i
ó
n

m
e
c
á
n
i
c
a
Students
250-500