CPES Diego Berguices-Otxarkoaga BHIP

Address
Arbolantxa Bidea 57, Bilbo
Territory
Bizkaia
Phone
944124992
Email
info@otxarkoaga.net
type
Privado_Concertado
Ikasketa mailak
Families
E
l
e
c
t
r
i
c
i
d
a
d

e
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a

F
a
b
r
i
c
a
c
i
ó
n

m
e
c
á
n
i
c
a

I
n
s
t
a
l
a
c
i
ó
n

y

m
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o

M
a
d
e
r
a
,

m
u
e
b
l
e

y

c
o
r
c
h
o

T
r
a
n
s
p
o
r
t
e

y

m
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o

d
e

v
e
h
í
c
u
l
o
s
Students
250-500