CIP ETI

Address
Avenida Tarazona s/n, Tudela
Territory
Navarra
Phone
848430140
Email
cipeti@educacion.navarra.es
Web
https://eti-paginaweb.blogspot.com.es
Director
Juan Carlos Ciria Fadrique
Internationalization
Víctor Rada-Asun López
type
Público
Ikasketa mailak
Families
A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s

f
í
s
i
c
a
s

y

d
e
p
o
r
t
i
v
a
s

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
c
i
ó
n

y

g
e
s
t
i
ó
n

C
o
m
e
r
c
i
o

y

m
a
r
k
e
t
i
n
g

E
l
e
c
t
r
i
c
i
d
a
d

y

e
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a

F
a
b
r
i
c
a
c
i
ó
n

m
e
c
á
n
i
c
a

I
m
a
g
e
n

p
e
r
s
o
n
a
l

I
n
f
o
r
m
á
t
i
c
a

y

c
o
m
u
n
i
c
a
c
i
o
n
e
s

I
n
s
t
a
l
a
c
i
ó
n

y

m
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o

S
a
n
i
d
a
d
Students
750-1000